Spelregels bij verkoop


Informatie
Deze documentatie is door ons zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De informatie wordt als regel door derdeninstanties verstrekt. Voor de juistheid ervan aanvaarden wij, noch onze opdrachtgever(s) enige aansprakelijkheid.

Koopakte
De koopakte zal mits indien anders overeengekomen worden opgemaakt door Makelaardij Leek, overeenkomstig de modelkoopakte opgesteld door de NVM ( Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoed- deskundigen), de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis.

Waarborgsom
In de koopakte wordt standaard een artikel opgenomen waarbij de koper zich verbindt op een bepaalde datum bij de door hem aangewezen notaris en op diens bankrekening tot zekerheid van nakoming van zijn verplichtingen een waarborgsom te storten dan wel een bankgarantie te stellen. De gebruikelijke hoogte ervan is meestal 10% van de koopsom. Bij de eigendomsoverdracht strekt deze waarborgsom in mindering op de koopsom.

Onderzoeksplicht
De onroerende zaak wordt aan de koper overgedragen in de staat waarin het zich bij het tot stand komen van de overeenkomst bevindt met alle rechten en aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken heersende en lijdende erfdienstbaarheden. Naast de mededelingen welkede verkopende eigenaar verstrekt heeft de koper ook een eigen verantwoordelijkheid. De koper wordt desgewenst in de gelegenheid gesteld om vooraf- gaand aan de koopovereenkomst het nodige onderzoek te doen of te laten doen. Met betrekking tot eventuele gebreken wordt er van uitgegaan dat door of namens de koper is nagegaan of het object aan de door hem gestelde eisen voldoet. Een bouwkundig onderzoek is hierbij een goed hulpmiddel.

Eigendomsbewijs
In het eigendomsbewijs dienen de erfdienstbaarheden te zijn vermeld dan wel er wordt naar verwezen. In het Kadaster zijn de rechten en plichten van een onroerend goed ingeschreven. Desnoods kan een apart erfdienstbaarheden onderzoek worden ingesteld. In de akte van levering worden bepalingen opgenomen ter handhaving van de bestaande huidige toestand.

Diverse clausules
Onder andere bijvoorbeeld de "Asbest Clausule". Asbestvezel werd in het verleden in de bouw veel toegepast in de vorm van gladde asbest cementplaten( bijv. dakbeschot, brandwerende plafonds en deurbekleding) golfplaten ( dakbedekking). Het heeft vele goede eigenschappen. Sinds 1 juli 1993 is de verkoop en verwerking van asbesthoudende materialen in Nederland verboden. In gebouwen van vóór die datum kunnen derhalve nog asbesthoudende stoffen voorkomen. In koopaktes zal dan ook de clausule worden opgenomen waarin de koper verklaart met de aanwezigheid van asbest bekend te zijn en de aanwezigheid van dit materiaal te aanvaarden. Ofwel de verkoper verklaart niet te weten of er al dan geen asbest zich in de woning bevindt en wenst dat de koper hem in dat geval vrijwaart van aansprakelijkheid ter zake van de eventuele aanwezigheid van asbest. Ook zijn er clausules met betrekking tot bodemverontreiniging, de al of niet aanwezigheid van ondergrondse olietanks etc.

Ingebrekestelling
In de koopakte komen partijen als regel overeen dat een zeker boetebedrag zal vervallen wanneer een der partijen onverhoopt in gebreke zou blijven de overeenkomst niet of niet correct na te leven. Meestal is dit 10% van de koopsom met daarnaast het recht op vergoeding van bijkomende schade tengevolge van niet - of niet tijdige nakoming. Dit boetebeding geldt uiteraard zowel voor de koper als ook voor de verkoper.

Ontbindende voorwaarde hypotheek
Het is tegenwoordig usance ten aanzien van de financiering van het gekochte een ontbindende voorwaarde op te nemen in de koopakte. Wanneer de koper een door de verkoper geaccepteerd bod heeft uitgebracht is de koop gesloten. Het is daarom van wezenlijk belang dat de koper wanneer hij nog geen zekerheid heeft of zij of hij een voldoende hypothecaire geldlening kan verkrijgen, haar of zijn biedingen doet "onder voorbehoud van financiering". Komt de overeenkomst dan tot stand, dan wordt aan de koper een redelijke termijn gegund waarbinnen zij of hij de betaling van de koopsom kan regelen.

Hypotheekcentrum Leek
Als erkend hypotheek adviseur (H.M.F. Ramkema, info@vanhoogen.nl) zal Hypotheekcentrum Leek (Tel. 0594-519696 fax 0594-519689) u beslist een passende aanbieding kunnen doen. Maakt u rustig eens een afspraak.

Omdat u waarschijnlijk niet elk jaar een huis koopt
U wilt uiteraard alle aspecten welke met de aankoop van een huis gepaard gaan in het algemeen en zaken die voor u bijzonder van belang zijn, onderzoeken. Daartoe behoort naast de informatiewelke u uit de aan u overhandigde documentatie put, tevens het inwinnen van informatie bij de betreffende gemeente (bestemmingsplannen etc.) en het onderzoeken van uw financiële mogelijkheden. Wij kunnen u over veel voor u belangrijke zaken mogelijk nader informeren. Schroomt u daarom niet ons om inlichtingen en tekst en uitleg te vragen over de woning en de te volgen procedures. Juist door onze historische bekendheid in deze regio zijn wij voor u dan ook hét kantoor om voor u op te treden als aankopend makelaar. Met bijkomend voor u de prettige zekerheid dat uw belangen dan optimaal zijn gediend.

Biedingen
Wanneer biedingen worden gedaan is niet uitsluitend het geboden bedrag van belang doch men dient zich ook duidelijk uit te spreken over de bijkomende zaken.
Met name is belangrijk:
· Het tijdig aangeven van ontbindende voorwaarden. (ontbindende voorwaarden zijn
  niet automatisch toepasselijk)
· De datum waarop men zou willen aanvaarden.
. De lijst van zaken.

Wanneer komt de koop tot stand
Alleen wanneer tussen beide partijen volledig overeenstemming is bereikt over alle relevante zaken, is er een koop tot stand gekomen.Deze overeenkomst wordt vastgelegd in de koopakte.Sinds 1 september 2003 is wettelijk vastgelegd dat een koper nadat de koopakte is getekend,drie dagen bedenktijd heeft om eventueel op zijn besluit tot koop terug te komen. Aanvullend op deze wetswijziging wordt door Makelaardij Leek in de koopakte opgenomen dat de verkoper op dezelfde condities en voorwaarden een beroep kan doen op de drie dagen bedenktijd regeling. Wanneer een der partijen gebruik maakt van zijn bedenktermijn moet deze dat schriftelijk binnen de geldende periode aan de andere partij kenbaar maken.